Klok met DCF77 V1.6

algemene C code
Berichten: 4
Geregistreerd: 29 Jan 2019, 23:31

Klok met DCF77 V1.6

Berichtdoor Bart T » 30 Jan 2019, 01:19

Hallo allemaal,
Ik ben onlangs geïnteresseerd geraakt in toepassingen met een Arduino, en ben dus helemaal nieuw hierin, ook in C++.
Ondertussen heb ik op http://www.instructables.com een woordklok gezien en gemaakt.
De bijbehorende schets gedownload en geverifieerd.
Een paar fouten opgelost mbv Google (oa wat meer libraries toegevoegd waarna enkele errors verdwenen.
Ik loop nu nog aan tegen een melding bij regel 505 :
request for member 'adjust' in 'RTC', which is of non-class type 'DS3231()'
Geen idee hoe ik dit oplos, wie helpt mij hierbij?
hierbij de code

Code: Alles selecteren
#include <RtcDS3231.h>

// =============================================================================================================================
/*
  This Arduino code controls the ATMEGA328 chip on the PCB board that controls the 168 NeoPixels LED of the Word Clock
  Attached to this PCB are
  - RCT DS3231 ZS-042 clock module
  - DCF77 module DCF-2
  The DCF77 module can be attached to adjust the time to the second with German longwave time signal received by the module

  Title ..: Jan's NeoPixel clock with Rainbow effect
  Author .: Jan
  Changes.: version 1.2 Added RCWL-0516 Radar Microwave Motion Sensor ( search for RADAR )
            version 1.3 Added an LDR for the brightness control of the neopixels.
            version 1.4 Added a mosfet to switch the power supply of the neopixels on and off.
            version 1.5 Added Smiley.
            version 1.6 Code update.
*/
// ===============================================================================================================================


//---------------------------------------------
// ARDUINO Includes defines and initialysations
//---------------------------------------------
#include <DS3231.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#include <DCF77.h>
#include <Time.h>
#include <TimeLib.h>
//--------------------------------------------
// ARDUINO Definition
//--------------------------------------------

//#define secondeflash             // seconds will flash or not ( //* )

#define DCF_PIN       2            // connection pin to DCF 77 device
#define RADAR_PIN     3            // RCWL-0516 Radar Microwave Motion Sensor
#define MOSFET_PIN    4            // output pin to mosfet power for NeoPixels
#define DCF_INTERRUPT 0            // interrupt number associated with pin 2
#define NEO_PIN       6            // which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?

#define LDRpin        A0           // pin where we connected the LDR and the resistor

#define NUMPIXELS  168             // how many NeoPixels are attached to the Arduino?


// When we setup the NeoPixel library, we tell it how many pixels, and which pin to use to send signals.
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, NEO_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// For a set of NeoPixels the first NeoPixel is 0, second is 1, all the way up to the count of pixels minus one.

//--------------------------------------------
// DS3231 CLOCK MODULE
//--------------------------------------------

DS3231 Clock;
RTCDateTime dt;
DS3231 RTC();


char time_s[9];
char date_s[11];

bool oldState = HIGH; // for switch
// boolean state; // need for 1 Hz pulse

int Led_Aan[168];  // between array
uint32_t FunkBlue  = pixels.Color(0, 0, 125);
uint32_t FunkGreen = pixels.Color(0, 125, 0);
uint32_t FunkRed   = pixels.Color(125, 0, 0);
uint32_t FunkBlack   = pixels.Color(0, 0, 0);
uint32_t FunkColor;
int initFunk = 1;

uint32_t SmileyColor1  = pixels.Color(0, 0, 0);           // black    color and brightness of the smiley here to adjust
uint32_t SmileyColor2  = pixels.Color(150, 150, 150);     // white
uint32_t SmileyColor3  = pixels.Color(110, 110, 0);       // yellow
uint32_t SmileyColor4  = pixels.Color(0, 0, 140);         // blue
uint32_t SmileyColor5  = pixels.Color(140, 0, 0);         // red


int uren    = 0 ;
int minuten = 0 ;
int DCFcheckuur = 04;         // synchronize time with DCF77 time once a day at 04:10
int DCFcheckmin = 10;         // in hours and minutes

int newTime ;                 // storage of new second
int oldTime ;                 // storage from previous second

int Power_On_Counter = 0;     // teller van aantal seconde after motion detection door RCWL-0516 module
int Power_On_Time  = 900;     // uitschakelen na x seconde after motion detection door RCWL-0516 module (900 seconde is 15 minuten)
int RADAR_In = 1;             // begin waarde is aan


int LDRValue = 50;            // result of reading the analog pin
int BerLDRValue = 50;         // Berekende waarde
int xy = 0;

byte knipper = 0 ;            // seconde bepalen

float j = 1;                  // LED on
int   d = 1;                  // d = j as integer
byte  k = 0;                  // loop across the LED array
byte  m = 0;                  // number of the led
byte  e = 0;                  // counter for number of LEDs that are on
byte  f = 0;                  // f = alternative LED number in the row of the number that is on instead of the number of LEDs 168

byte  Smileycount = 0;        // number of movement before smiley comes up
byte  smil = 0;               // counter only once per loop
byte  emo = 0;                // emoticon figuur knipoog of tong
byte  s = 0;                  // loop across the LED array smileytime_t time;

DCF77 DCF = DCF77(DCF_PIN, DCF_INTERRUPT);


//--------------------------------
//  *** begin void setup ***
//--------------------------------

void setup() {

  Serial.begin(9600);                     // sets serial port for communication


  //configure RADAR_PIN as an input and enable the internal pull-up resistor.
  pinMode (RADAR_PIN, INPUT_PULLUP);

  //configure MOSFET_PIN as an output and set the power to the NeoPixels on.
  pinMode (MOSFET_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(MOSFET_PIN, LOW);          // turn the MOSFET on.


  // Setup the LED strip
  pixels.begin();                         // This initializes the NeoPixel library.
  pixels.setBrightness(150);              // Lower brightness
  pixels.show();


  // Initialize DS3231
  Serial.println("Initialize DS3231");
  Clock.begin();
  delay(1000);

  //          Set sketch compiling time
  // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);          // Deze regel zet de computertijd naar de DS3231, de tijd loop dan 6 sec achter
  // Na update nogmaals uitvoeren omdat anders bij openen van de seriele monitor de tijd weer wordt aangepast naar de laatst ingelezen tijd

  //           Manual (YYYY, MM, DD, HH, II, SS
  //  clock.setDateTime(2018, 01, 04, 17, 51, 15);    // Tijd handmatig zetten naar de DS3231, plus 10 sec om juiste tijd te krijgen

  // Enable 1 Hz puls

  // clock.enable32kHz(false);             // disable 32kHz
  // clock.setOutput(DS3231_1HZ);          // Select output as rate to 1Hz
  // clock.enableOutput(true);             // Start 1 Hz puls
  // clock.enableOutput(false);            // Start 1 Hz puls


  newTime = dt.second  ;                   //storage of new second
  oldTime = dt.second  ;                   //storage from previous second  //         theaterChaseRainbow(100);  // Call DCF77 routine
  //       DCF77Check();


  // Call Smiley routine
  zetSmiley();
  emo = 3;
  zetSmiley();
  emo = 0;
}

//--------------------------------------------
//  *** einde void setup ***
//--------------------------------------------


//  Serial.print("xxxxx  =   ");
//  Serial.println(yyyyy, DEC);


//--------------------------------------------
//  *** begin void loop ***
//--------------------------------------------

void loop() {


waiting:                                                      // loop waiting  RADAR_In = digitalRead(RADAR_PIN);


  if ( RADAR_In > 0 ) {


    Power_On_Counter = 0;                               // reset teller van aantal seconde after motion detection door RCWL-0516 module ************


    digitalWrite(MOSFET_PIN, LOW);                      // turn the MOSFET on    // Call Smiley routine

    smil = 1;

    if (Smileycount > 5 ) {                                 // number of times - 0 to> 5 = 6 times
      zetSmiley();                                        // routine call
    }


  }

  else

  {

    if (smil > 0) {

      Smileycount = Smileycount + 1;
    }

    smil = 0;
  }


  if (Power_On_Counter > Power_On_Time) {               // tijd zonder beweging overschreden ************

    pixels.setBrightness(0);                          // Lower brightness to zero
    digitalWrite(MOSFET_PIN, HIGH);                   // turn the MOSFET off


    delay(1000);                                          // wait a little


    // Call BrightnessControl routine
    BrightnessControl();


    goto waiting;                                         // end of the loop waiting

  }  pixels.setBrightness(BerLDRValue);                    // value is calculated brightness


  dt = Clock.getDateTime();

  // For leading zero look to DS3231_dateformat example
  /*
    Serial.print("De tijd is na get clock   :  ");
    Serial.print(dt.year);   Serial.print("-");     // zonder line return
    Serial.print(dt.month);  Serial.print("-");
    Serial.print(dt.day);    Serial.print(" ");
    Serial.print(dt.hour);   Serial.print(":");
    Serial.print(dt.minute); Serial.print(":");
    Serial.print(dt.second); Serial.println("");    // met line return
  */  newTime = dt.second  ;

  if (newTime == oldTime) {

    //  Geen actie voor klok als er geen nieuwe seconde is , maar wel andere acties afwerken

    //  Serial.print(dt.second); Serial.print( " sec "); Serial.print(minuten); Serial.println("  Niks  zo");   // met line return


    // Call BrightnessControl routine
    BrightnessControl();

    f = 0;
    e = 0;                                                  // teller voor aantal leds dat aan is

  }

  else {


    //Call ledaanzeten, welke leds moeten worden aangezet
    ledaanzeten();    e = 0;

    for (int k = 0; k < (NUMPIXELS - 1); k++) {             // loop over het led array 168 posities, maar 167 telt niet mee omdat 154 altijd aan is

      if (Led_Aan[k] == 1 ) {
        e = e + 1;                                      // tellen hoeveel leds aan zijn
      }
    }


    oldTime = newTime;                                      // oude tijd updaten met nieuwe seconde

    Power_On_Counter  ++;                                   // update on time = Power_On_Counter = Power_On_Counter + 1


    for (int k = 0; k < NUMPIXELS; k++) {

      if (Led_Aan[k] == 1 ) {                             // led die aan moet zijn ook aan zetten, dus ook 167
        f = f + 1;
        m = k;                                          // nummer van de led

        letterCycle(1);                                         // via letterCycle aanzetten

      }

      else {

        pixels.setPixelColor(k, pixels.Color(0, 0, 0)); // led uit zetten
        pixels.show();

      }
    }

    //Call zeroleds, tussen array vullen met nullen
    zeroleds();

  }

  if (dt.hour == DCFcheckuur  && dt.minute == DCFcheckmin) {
    // eenmaal per dag tijd synchroniseren met DCF77 tijd

    // Call DCF77 routine
    //      DCF77Check();

  }
}

//--------------------------------------------
//  *** einde void Loop ***
//--------------------------------------------
//--------------------------------------------
//  *** begin void zeroleds ***
//--------------------------------------------

void zeroleds() {
  //alle leds uitzetten
  for (int k = 0; k < NUMPIXELS; k++)                             //tussen array vullen met nullen -> 0 tot 167 = 168 posities
    Led_Aan[k] = 0;                                               //loop over het led array
}

//--------------------------------------------
//  *** einde void zeroleds ***
//--------------------------------------------
//--------------------------------------------------------------
//  *** begin rainbow effect op de leds die aan zijn ***
//--------------------------------------------------------------

void letterCycle(uint8_t wait) {

  if ((m == 154 ) && (Led_Aan[167] == 1 )) {

    pixels.setPixelColor(154, 0, 0, 0);  // m = echte adres van de led 0-167

    pixels.show();
    delay(wait);
  }
  else {

    pixels.setPixelColor(m, Wheel(((f * 256 / e) + d) & 255));    // m = echte adres van de led 0-167
    // f = alternatief led nr in de rij van het aantal dat aan is ipv het aantal leds 168
    j = j + 0.1;                                                  // e = aantal leds dat aan is
    if (j > 256) {
      j = j - 256;                                                // d = j als integer
    }
    d = j;
    pixels.show();
    delay(wait);

  }
}

//--------------------------------------------
//  *** einde rainbow effect ***
//--------------------------------------------
//--------------------------------------------
//  *** begin Wheel ***
//--------------------------------------------

// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
  WheelPos = 255 - WheelPos;
  if (WheelPos < 85) {
    return pixels.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  }
  if (WheelPos < 170) {
    WheelPos -= 85;
    return pixels.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
  }
  WheelPos -= 170;
  return pixels.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
}

//--------------------------------------------
//  *** einde Wheel ***
//--------------------------------------------
//--------------------------------------------
//  *** begin Theatre-style ***
//--------------------------------------------

//Theatre-style crawling lights with rainbow effect
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
  for (int j = 0; j < 256; j++) {   // cycle all 256 colors in the wheel
    for (int q = 0; q < 3; q++) {
      for (int i = 0; i < pixels.numPixels(); i = i + 3) {
        pixels.setPixelColor(i + q, Wheel( (i + j) % 255)); //turn every third pixel on
      }
      pixels.show();

      delay(wait);

      for (int i = 0; i < pixels.numPixels(); i = i + 3) {
        pixels.setPixelColor(i + q, 0);                   //turn every third pixel off
      }
    }
  }
}

//--------------------------------------------
//  *** einde Theatre-style ***
//--------------------------------------------
//--------------------------------------------
//  *** begin void DCF77Check ***
//--------------------------------------------

//void DCF77Check(void)
void DCF77Check()

{

  DCF.Start();                 // start the DCF-module
  //       Serial.println("Start DCF77 Check routine. ");
  //       delay(100);

  //       Serial.println("Waiting for DCF77 time ... ");
  //       Serial.println("It will take at least 2 minutes until a first update can be processed.");


  zetFunk();                  //funk led op 1 in tussen array

  {
    if (initFunk == 1) {

      FunkColor = FunkBlue;       //zet kleur blauw funk ontvangen

    } else {

      FunkColor = FunkBlack;      // leds niet aanzetten
    }
  }
  aanFunk();                  //funk leds aanzetten


  {

    for (int i = 0; i < 120; i++) {

      time_t DCFtime = DCF.getTime();   // Check if new DCF77 time is available

      if (DCFtime != 0) {
        Serial.println("Time is updated");

        RTC.adjust(DCFtime);
        setTime(DCFtime);

        delay(1000);

        {
          if (initFunk == 1) {

            FunkColor = FunkGreen;      // zet kleur groen funk OK

          } else {

            FunkColor = FunkBlack;      // leds niet aanzetten
          }
        }

        aanFunk();                  //funk leds aanzetten

        initFunk = 0;               //funk leds alleen aan bij opstart

        DCF.Stop();

        delay(10000);

        break;

      } else {

        //             Serial.print("  ");
        //            Serial.println(i);
        delay(5000);

      }
    }
  }

  {
    if (initFunk == 1) {

      FunkColor = FunkRed;        // zet kleur rood funk niet OK

    } else {

      FunkColor = FunkBlack;      // leds niet aanzetten
    }
  }

  aanFunk();                  //funk leds aanzetten

  initFunk = 0;               //funk leds alleen aan bij opstart

  DCF.Stop();

  delay(10000);
}

//--------------------------------------------
//  *** einde void DCF77Check ***
//--------------------------------------------
//--------------------------------------------
//  *** begin void aanFunk ***
//--------------------------------------------

void aanFunk()
{

  for (int k = 0; k < NUMPIXELS; k++) {                         // loop over het led array 168 posities

    if (Led_Aan[k] == 1 ) {                                     // led die aan moet zijn ook aan zetten, dus ook 167

      pixels.setPixelColor(k, FunkColor);                       // led aan zetten

      pixels.show();                                            // This sends the updated pixel color to the hardware.

    }
    else {

      pixels.setPixelColor(k, pixels.Color(0, 0, 0));            // led uit zetten
      pixels.show();                                             // This sends the updated pixel color to the hardware.


    }
  }
}

//--------------------------------------------
//  *** einde void aanFunk ***
//--------------------------------------------
//--------------------------------------------
//  *** begin void ledaanzeten ***
//--------------------------------------------

void ledaanzeten() {
  //leds die moeten worden aangezet


  //#ifdef secondeflash  // kan weg


  if  ( RADAR_In > 0 ) {

    //    Serial.print("RADAR_In knipper  =   ");
    //    Serial.println(RADAR_In, DEC);

    knipper =  dt.second  ;

    if (knipper == 0) {
      knipper = 60;
    }

    if ( (knipper % 2) == 0) {  //  0 = even en 1 = oneven seconde voor linker en rechter seconde led te laten knipperen

      Led_Aan[167] = 1;
    }         // links de even secondes

    else {

      Led_Aan[167] = 0;                 // rechts de oneven secondes 167 = 0 en 154 = 1

      Led_Aan[154] = 1;
    }         // seconde led rechts default aanzetten en controlleren met led links of hij aan of uit moet zijn

  }  else    {

    Led_Aan[167] = 0;
    Led_Aan[154] = 0;
    // niks
  }


  /*
         if ( (knipper % 2) == 0) {
          { //  0 = even en 1 = oneven seconde voor linker en rechter seconde led te laten knipperen

            Led_Aan[167] = 1;              // links de even secondes

          }     else {

            Led_Aan[167] = 0;
          }               // rechts de oneven secondes 167 = 0 en 154 = 1
  */


  //#endif secondeflash  // kan weg  // tekst HET IS

  {
    Led_Aan[0] = 1,  Led_Aan[1] = 1,  Led_Aan[2] = 1,  Led_Aan[4] = 1, Led_Aan[5] = 1 ;
  }


  // Minuten bepalen en aanzetten


  minuten =  dt.minute  ;

  if (minuten >= 0 && minuten < 10) {
    if (minuten == 0) {
      zetUur();
    } else if (minuten == 1) {
      zetmEen();
      zetOver();
    } else if (minuten == 2) {
      zetmTwee();
      zetOver();
    } else if (minuten == 3) {
      zetmDrie();
      zetOver();
    } else if (minuten == 4) {
      zetmVier();
      zetOver();
    } else if (minuten == 5) {
      zetmVijf();
      zetOver();
    } else if (minuten == 6) {
      zetmZes();
      zetOver();
    } else if (minuten == 7) {
      zetmZeven();
      zetOver();
    } else if (minuten == 8) {
      zetmAcht();
      zetOver();
    } else if (minuten == 9) {
      zetmNegen();
      zetOver();
    }
  } else if (minuten >= 10 && minuten < 20) {
    if (minuten == 10) {
      zetmTien1();
      zetOver();
    } else if (minuten == 11) {
      zetmElf();
      zetOver();
    } else if (minuten == 12) {
      zetmTwaalf();
      zetOver();
    } else if (minuten == 13) {
      zetmDertien();
      zetOver();
    } else if (minuten == 14) {
      zetmVeertien();
      zetOver();
    } else if (minuten == 15) {
      zetmKwart();
      zetOver();
    } else if (minuten == 16) {
      zetmZes();
      zetmTien2();
      zetOver();
    } else if (minuten == 17) {
      zetmZeven();
      zetmTien2();
      zetOver();
    } else if (minuten == 18) {
      zetmAcht();
      zetmTien2();
      zetOver();
    } else if (minuten == 19) {
      zetmNegen();
      zetmTien1();
      zetOver();
    }
  } else if (minuten >= 20 && minuten < 30) {
    if (minuten == 20) {
      zetmTwintig();
      zetOver();
    } else if (minuten == 21) {
      zetmEen();
      zetmEn1();
      zetmTwintig();
      zetOver();
    } else if (minuten == 22) {
      zetmTwee();
      zetmEn1();
      zetmTwintig();
      zetOver();
    } else if (minuten == 23) {
      zetmDrie();
      zetmEn2();
      zetmTwintig();
      zetOver();
    } else if (minuten == 24) {
      zetmVier();
      zetmEn1();
      zetmTwintig();
      zetOver();
    } else if (minuten == 25) {
      zetmVijf();
      zetVoor();
      zetHalf();
    } else if (minuten == 26) {
      zetmVier();
      zetVoor();
      zetHalf();
    } else if (minuten == 27) {
      zetmDrie();
      zetVoor();
      zetHalf();
    } else if (minuten == 28) {
      zetmTwee();
      zetVoor();
      zetHalf();
    } else if (minuten == 29) {
      zetmEen();
      zetVoor();
      zetHalf();
    }
  } else if (minuten >= 30 && minuten < 40) {
    if (minuten == 30) {
      zetHalf();
    } else if (minuten == 31) {
      zetmEen();
      zetOver();
      zetHalf();
    } else if (minuten == 32) {
      zetmTwee();
      zetOver();
      zetHalf();
    } else if (minuten == 33) {
      zetmDrie();
      zetOver();
      zetHalf();
    } else if (minuten == 34) {
      zetmVier();
      zetOver();
      zetHalf();
    } else if (minuten == 35) {
      zetmVijf();
      zetOver();
      zetHalf();
    } else if (minuten == 36) {
      zetmVier();
      zetmEn1();
      zetmTwintig();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 37) {
      zetmDrie();
      zetmEn2();
      zetmTwintig();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 38) {
      zetmTwee();
      zetmEn1();
      zetmTwintig();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 39) {
      zetmEen();
      zetmEn1();
      zetmTwintig();
      zetVoor();
    }
  } else if (minuten >= 40 && minuten < 50) {
    if (minuten == 40) {
      zetmTwintig();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 41) {
      zetmNegen();
      zetmTien1();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 42) {
      zetmAcht();
      zetmTien2();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 43) {
      zetmZeven();
      zetmTien1();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 44) {
      zetmZes();
      zetmTien2();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 45) {
      zetmKwart();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 46) {
      zetmVeertien();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 47) {
      zetmDertien();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 48) {
      zetmTwaalf();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 49) {
      zetmElf();
      zetVoor();
    }
  } else if (minuten >= 50 && minuten < 60) {
    if (minuten == 50) {
      zetmTien1();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 51) {
      zetmNegen();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 52) {
      zetmAcht();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 53) {
      zetmZeven();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 54) {
      zetmZes();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 55) {
      zetmVijf();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 56) {
      zetmVier();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 57) {
      zetmDrie();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 58) {
      zetmTwee();
      zetVoor();
    } else if (minuten == 59) {
      zetmEen();
      zetVoor();
    }
  }


  // Uren bepalen en aanzetten

  uren =  dt.hour  ;
  if (uren >= 12) {
    uren -= 12;
  }
  if (minuten >= 25) {
    uren++;
  }

  if (uren == 12) {
    uren = 0;
  }


  switch (uren) {
    case 0:
      zetuTwaalf();
      break;
    case 1:
      zetuEen();
      break;
    case 2:
      zetuTwee();
      break;
    case 3:
      zetuDrie();
      break;
    case 4:
      zetuVier();
      break;
    case 5:
      zetuVijf();
      break;
    case 6:
      zetuZes();
      break;
    case 7:
      zetuZeven();
      break;
    case 8:
      zetuAcht();
      break;
    case 9:
      zetuNegen();
      break;
    case 10:
      zetuTien();
      break;
    case 11:
      zetuElf();
      break;
  }

}

//--------------------------------------------
//  *** einde void ledaanzeten ***
//--------------------------------------------
//--------------------------------------------
// Leds die de woorden maken
//--------------------------------------------

void zetmEen() {

  Led_Aan[7] = 1, Led_Aan[8] = 1, Led_Aan[9] = 1 ;                               // min - een

}
void zetmTwee() {

  Led_Aan[27] = 1, Led_Aan[26] = 1, Led_Aan[25] = 1, Led_Aan[24] = 1 ;           // min - twee

}
void zetmDrie() {

  Led_Aan[56] = 1, Led_Aan[57] = 1, Led_Aan[58] = 1, Led_Aan[59] = 1 ;           // min - drie

}

void zetmVier() {

  Led_Aan[31] = 1, Led_Aan[32] = 1, Led_Aan[33] = 1, Led_Aan[34] = 1 ;           // min - vier

}

void zetmVijf() {

  Led_Aan[10] = 1, Led_Aan[11] = 1, Led_Aan[12] = 1, Led_Aan[13] = 1 ;           // min - vijf

}

void zetmZes() {

  Led_Aan[28] = 1, Led_Aan[29] = 1, Led_Aan[30] = 1 ;                            // min - zes

}

void zetmZeven() {

  Led_Aan[19] = 1, Led_Aan[20] = 1, Led_Aan[21] = 1, Led_Aan[22] = 1, Led_Aan[23] = 1 ; // min - zeven

}

void zetmAcht() {

  Led_Aan[42] = 1, Led_Aan[43] = 1, Led_Aan[44] = 1, Led_Aan[45] = 1 ;           // min - acht

}

void zetmNegen() {

  Led_Aan[14] = 1, Led_Aan[15] = 1, Led_Aan[16] = 1, Led_Aan[17] = 1, Led_Aan[18] = 1 ; // min - negen

}

void zetmTien1() {

  Led_Aan[49] = 1, Led_Aan[48] = 1, Led_Aan[47] = 1, Led_Aan[46] = 1 ;           // min - tien (1)

}

void zetmTien2() {

  Led_Aan[64] = 1, Led_Aan[65] = 1, Led_Aan[66] = 1, Led_Aan[67] = 1 ;           // min - tien (2)

}

void zetmElf() {

  Led_Aan[55] = 1, Led_Aan[54] = 1, Led_Aan[53] = 1 ;                            // min - elf

}

void zetmTwaalf() {

  Led_Aan[35] = 1, Led_Aan[36] = 1, Led_Aan[37] = 1, Led_Aan[38] = 1, Led_Aan[39] = 1, Led_Aan[40] = 1 ;                     // min - twaalf

}

void zetmDertien() {

  Led_Aan[52] = 1, Led_Aan[51] = 1, Led_Aan[50] = 1, Led_Aan[49] = 1, Led_Aan[48] = 1, Led_Aan[47] = 1, Led_Aan[46] = 1 ;     // min - dertien

}

void zetmVeertien() {

  Led_Aan[60] = 1, Led_Aan[61] = 1, Led_Aan[62] = 1, Led_Aan[63] = 1, Led_Aan[64] = 1, Led_Aan[65] = 1, Led_Aan[66] = 1, Led_Aan[67] = 1 ; // min - veertien

}

void zetmKwart() {

  Led_Aan[79] = 1, Led_Aan[80] = 1, Led_Aan[81] = 1, Led_Aan[82] = 1, Led_Aan[83] = 1 ;                                       // min - vijftien = kwart

}

void zetmTwintig() {

  Led_Aan[71] = 1, Led_Aan[72] = 1, Led_Aan[73] = 1, Led_Aan[74] = 1, Led_Aan[75] = 1, Led_Aan[76] = 1, Led_Aan[77] = 1 ;     // min - twintig over

}

//--------------------------------------------
// uren
//--------------------------------------------

void zetuEen() {

  Led_Aan[115] = 1, Led_Aan[116] = 1, Led_Aan[117] = 1 ;                                             // uren - een

}

void zetuTwee() {

  Led_Aan[108] = 1, Led_Aan[109] = 1, Led_Aan[110] = 1, Led_Aan[111] = 1 ;                           // uren - twee

}

void zetuDrie() {

  Led_Aan[141] = 1, Led_Aan[142] = 1, Led_Aan[143] = 1, Led_Aan[144] = 1 ;                           // uren - drie

}

void zetuVier() {

  Led_Aan[119] = 1, Led_Aan[120] = 1, Led_Aan[121] = 1, Led_Aan[122] = 1 ;                           // uren - vier

}

void zetuVijf() {

  Led_Aan[126] = 1, Led_Aan[127] = 1, Led_Aan[128] = 1, Led_Aan[129] = 1 ;                           // uren - vijf

}

void zetuZes() {

  Led_Aan[104] = 1, Led_Aan[105] = 1, Led_Aan[106] = 1 ;                                             // uren - zes

}

void zetuZeven() {

  Led_Aan[135] = 1, Led_Aan[136] = 1, Led_Aan[137] = 1, Led_Aan[138] = 1, Led_Aan[139] = 1 ;         // uren - zeven

}

void zetuAcht() {

  Led_Aan[150] = 1, Led_Aan[151] = 1, Led_Aan[152] = 1, Led_Aan[153] = 1 ;                           // uren - acht

}

void zetuNegen() {

  Led_Aan[98] = 1, Led_Aan[99] = 1, Led_Aan[100] = 1, Led_Aan[101] = 1, Led_Aan[102] = 1 ;           // uren - negen

}

void zetuTien() {

  Led_Aan[131] = 1, Led_Aan[132] = 1, Led_Aan[133] = 1, Led_Aan[134] = 1 ;                           // uren - tien

}

void zetuElf() {

  Led_Aan[112] = 1, Led_Aan[113] = 1, Led_Aan[114] = 1 ;                                             // uren - elf

}

void zetuTwaalf() {

  Led_Aan[161] = 1, Led_Aan[162] = 1, Led_Aan[163] = 1, Led_Aan[164] = 1, Led_Aan[165] = 1, Led_Aan[166] = 1 ; // uren - twaalf

}

//--------------------------------------------
// Zet de rest
//--------------------------------------------

void zetUur() {

  Led_Aan[156] = 1, Led_Aan[157] = 1, Led_Aan[158] = 1 ;         // uur

}

void zetmEn1() {

  Led_Aan[46] = 1, Led_Aan[47] = 1 ;                             // en (1)

}

void zetmEn2() {

  Led_Aan[68] = 1, Led_Aan[69] = 1 ;                             // en (2)

}

void zetVoor() {

  Led_Aan[89] = 1, Led_Aan[90] = 1, Led_Aan[91] = 1, Led_Aan[92] = 1 ; // voor

}

void zetOver() {

  Led_Aan[85] = 1, Led_Aan[86] = 1, Led_Aan[87] = 1, Led_Aan[88] = 1 ; // over

}

void zetHalf() {

  Led_Aan[94] = 1, Led_Aan[95] = 1, Led_Aan[96] = 1, Led_Aan[97] = 1 ; // half

}

void zetFunk() {

  Led_Aan[53] = 1, Led_Aan[93] = 1, Led_Aan[117] = 1, Led_Aan[140] = 1 ; // funk

}


//--------------------------------------------
// einde woorden maken
//--------------------------------------------
//--------------------------------------------
//  *** begin void Smiley ***
//--------------------------------------------

void zetSmiley()

{

  for (int s = 0; s < NUMPIXELS; s++) {
    pixels.setPixelColor(s, SmileyColor3);         // s = address of the LEDs 0-167 all leds yellow


  }

  // make all colors correct
  pixels.setPixelColor( 0, SmileyColor1);       // black
  pixels.setPixelColor( 1, SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor( 2, SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor( 3, SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor( 10, SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor( 11, SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor( 12, SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor( 13, SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor( 14, SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor( 15, SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor( 26, SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor( 27, SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor( 28, SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor( 41, SmileyColor1);

  pixels.setPixelColor( 44, SmileyColor2);      // white
  pixels.setPixelColor( 45, SmileyColor2);
  pixels.setPixelColor( 46, SmileyColor2);
  pixels.setPixelColor( 51, SmileyColor2);
  pixels.setPixelColor( 52, SmileyColor2);
  pixels.setPixelColor( 53, SmileyColor2);
  pixels.setPixelColor( 58, SmileyColor2);
  pixels.setPixelColor( 59, SmileyColor4);      // eye pupil
  pixels.setPixelColor( 60, SmileyColor2);
  pixels.setPixelColor( 65, SmileyColor2);
  pixels.setPixelColor( 66, SmileyColor4);      // eye pupil
  pixels.setPixelColor( 67, SmileyColor2);
  pixels.setPixelColor( 72, SmileyColor2);
  pixels.setPixelColor( 73, SmileyColor2);
  pixels.setPixelColor( 74, SmileyColor2);
  pixels.setPixelColor( 79, SmileyColor2);
  pixels.setPixelColor( 80, SmileyColor2);
  pixels.setPixelColor( 81, SmileyColor2);

  pixels.setPixelColor(101 , SmileyColor4);      // blue
  pixels.setPixelColor(102 , SmileyColor4);
  pixels.setPixelColor(107 , SmileyColor4);
  pixels.setPixelColor(108 , SmileyColor4);
  pixels.setPixelColor(116 , SmileyColor4);
  pixels.setPixelColor(117 , SmileyColor4);
  pixels.setPixelColor(120 , SmileyColor4);
  pixels.setPixelColor(121 , SmileyColor4);
  pixels.setPixelColor(131 , SmileyColor4);
  pixels.setPixelColor(132 , SmileyColor4);
  pixels.setPixelColor(133 , SmileyColor4);
  pixels.setPixelColor(134 , SmileyColor4);

  pixels.setPixelColor(112 , SmileyColor1);      // black
  pixels.setPixelColor(125 , SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor(126 , SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor(139 , SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor(140 , SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor(141 , SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor(152 , SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor(153 , SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor(154 , SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor(155 , SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor(156 , SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor(157 , SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor(164 , SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor(165 , SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor(166 , SmileyColor1);
  pixels.setPixelColor(167 , SmileyColor1);

  pixels.show();

  delay(1500);                                       // on time smiley


  if ( emo > 2 ) {                                // stick the tongue out after 3 times a wink 0-1-2


    pixels.setPixelColor( 118, SmileyColor5);      // red
    pixels.setPixelColor( 119, SmileyColor5);
    pixels.setPixelColor( 132, SmileyColor5);
    pixels.setPixelColor( 133, SmileyColor5);
    pixels.setPixelColor( 146, SmileyColor5);
    pixels.setPixelColor( 147, SmileyColor5);
    pixels.setPixelColor( 160, SmileyColor5);
    pixels.setPixelColor( 161, SmileyColor5);

    pixels.show();


    delay(400);                                       // time sticking out the tongue

    pixels.setPixelColor( 118, SmileyColor4);      // color return
    pixels.setPixelColor( 119, SmileyColor4);
    pixels.setPixelColor( 132, SmileyColor4);
    pixels.setPixelColor( 133, SmileyColor4);
    pixels.setPixelColor( 146, SmileyColor3);
    pixels.setPixelColor( 147, SmileyColor3);
    pixels.setPixelColor( 160, SmileyColor3);
    pixels.setPixelColor( 161, SmileyColor3);    emo = 0;                                       // reset counter

  }

  else  {                                         // wink cq knipoog

    pixels.setPixelColor( 51, SmileyColor3);       // yellow
    pixels.setPixelColor( 52, SmileyColor3);
    pixels.setPixelColor( 53, SmileyColor3);
    pixels.setPixelColor( 58, SmileyColor3);
    pixels.setPixelColor( 59, SmileyColor3);
    pixels.setPixelColor( 60, SmileyColor3);
    pixels.setPixelColor( 79, SmileyColor3);
    pixels.setPixelColor( 80, SmileyColor3);
    pixels.setPixelColor( 81, SmileyColor3);

    pixels.show();

    delay(400);                                       // time of wink    pixels.setPixelColor( 51, SmileyColor2);
    pixels.setPixelColor( 52, SmileyColor2);
    pixels.setPixelColor( 53, SmileyColor2);
    pixels.setPixelColor( 58, SmileyColor2);
    pixels.setPixelColor( 59, SmileyColor4);
    pixels.setPixelColor( 60, SmileyColor2);
    pixels.setPixelColor( 79, SmileyColor2);
    pixels.setPixelColor( 80, SmileyColor2);
    pixels.setPixelColor( 81, SmileyColor2);

    emo++;                                         // count the number of winking

  }


  pixels.show();

  delay(700);

  Smileycount = 0;                               // reset counter


}


//--------------------------------------------
//  *** einde void Smiley ***
//--------------------------------------------
//--------------------------------------------
//  *** begin void getDCFTime ***
//--------------------------------------------

unsigned long getDCFTime()
{
  time_t DCFtime = DCF.getTime();
  // Indicator that a time check is done
  if (DCFtime != 0) {
    Serial.print("X");
  }
  return DCFtime;
}

//--------------------------------------------
//  *** einde void getDCFTime ***
//--------------------------------------------
//--------------------------------------------
//  *** begin void printDigits ***
//--------------------------------------------

void printDigits(int digits) {
  // utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
  Serial.print(":");
  if (digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits);
}

//--------------------------------------------
//  *** einde void printDigits ***
//--------------------------------------------
//--------------------------------------------
//  *** begin void digitalClockDisplay ***
//--------------------------------------------

void digitalClockDisplay() {
  // digital clock display of the time
  Serial.println("");
  Serial.print(hour());
  printDigits(minute());
  printDigits(second());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(day());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(month());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(year());
  Serial.println();
}

//--------------------------------------------
//  *** einde void digitalClockDisplay ***
//--------------------------------------------
//--------------------------------------------
//  *** begin void BrightnessControl ***
//--------------------------------------------

void BrightnessControl() {

  LDRValue = analogRead(LDRpin);      // read the value from the LDR

  // calculate the value for the light setting
  LDRValue = (( LDRValue  / 7 ) + 25 )   ;

  if ( xy < 5 ) {
    xy = xy + 1;
  }

  else if ( LDRValue > BerLDRValue ) {
    BerLDRValue = BerLDRValue + 1 ;
    xy = 0;
  }

  else if ( LDRValue < BerLDRValue ) {
    BerLDRValue = BerLDRValue - 1 ;
    xy = 0;
  }

  else {     // nothing to do
    xy = 0;
  }

  ///*
  Serial.print(LDRValue);         // print the value to the serial port
  Serial.print("  ");
  Serial.print("LRDValue");
  Serial.print("     ");
  Serial.print(BerLDRValue);      // print the value to the serial port
  Serial.print("  ");
  Serial.println("BerLDRValue");
  //*/

}

//--------------------------------------------
//  *** einde void BrightnessControl ***
//--------------------------------------------
//--------------------------------------------
//  *** einde code ***
//--------------------------------------------


bij voorbaat dank

Advertisement

Berichten: 2782
Geregistreerd: 16 Okt 2013, 14:31
Woonplaats: s hertogenbosch

Re: Klok met DCF77 V1.6

Berichtdoor shooter » 30 Jan 2019, 12:07

adjust zit in de library, dus wellicht een verkeerde lib opgehaald.
paul deelen
shooter@home.nl

Berichten: 4
Geregistreerd: 29 Jan 2019, 23:31

Re: Klok met DCF77 V1.6

Berichtdoor Bart T » 30 Jan 2019, 13:07

Dankjewel,
Ik ga zoeken en meld me dan weer.
De overige fouten zaten ook in die hoek.

Berichten: 4
Geregistreerd: 29 Jan 2019, 23:31

Re: Klok met DCF77 V1.6

Berichtdoor Bart T » 05 Feb 2019, 00:40

Ondertussen met wat andere libraries bezig geweest en hier en daar kleine letters vervangen door hoofdletters.
Gevolg dt de hele schets kan worden doorlopen met slechts dde volgende meldingen:

Code: Alles selecteren
Arduino:1.8.8 (Windows 7), Board:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"

C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -ide-version=10808 -build-path C:\Users\Laptop\AppData\Local\Temp\arduino_build_835754 -warnings=none -build-cache C:\Users\Laptop\AppData\Local\Temp\arduino_cache_529743 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Laptop\Downloads\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -ide-version=10808 -build-path C:\Users\Laptop\AppData\Local\Temp\arduino_build_835754 -warnings=none -build-cache C:\Users\Laptop\AppData\Local\Temp\arduino_cache_529743 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Laptop\Downloads\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\Adafruit_NeoPixel.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\esp8266.c" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master\\DS3231.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\Wire.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\utility\\twi.c" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib\\RTClib.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\DCF77.cpp" -o nul
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility\\Utils.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch aan het compileren...
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\sketch\\Klok_met_DCF77_V1.6_libprobl20190204.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "Adafruit_NeoPixel"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\esp8266.c" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\esp8266.c.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\Adafruit_NeoPixel.cpp" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\Adafruit_NeoPixel.cpp.o"
Compiling library "Arduino-DS3231-master"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master\\DS3231.cpp" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\libraries\\Arduino-DS3231-master\\DS3231.cpp.o"
Compiling library "Wire"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\Wire.cpp" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\libraries\\Wire\\Wire.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\utility\\twi.c" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\libraries\\Wire\\utility\\twi.c.o"
Compiling library "RTClib"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib\\RTClib.cpp" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\libraries\\RTClib\\RTClib.cpp.o"
Compiling library "DCF77"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino-DS3231-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility" "C:\\Users\\Laptop\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\DCF77.cpp" -o "C:\\Users\\Laptop\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_835754\\libraries\\DCF77\\DCF77.cpp.o"
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static void DCF77::finalizeBuffer()':

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:160:25: error: 'now' was not declared in this scope

   filledTimestamp = now();

                         ^

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static bool DCF77::receivedTimeUpdate()':

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:189:50: error: 'now' was not declared in this scope

  time_t processedTime = latestupdatedTime + (now() - processingTimestamp);

                                                  ^

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:197:20: error: 'SECS_PER_MIN' was not declared in this scope

  if(difference < 2*SECS_PER_MIN) {

                    ^

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:209:25: error: 'SECS_PER_MIN' was not declared in this scope

  if(shiftDifference < 2*SECS_PER_MIN) {

                         ^

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static bool DCF77::processBuffer()':

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:271:2: error: 'tmElements_t' was not declared in this scope

  tmElements_t time;

  ^

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:284:12: error: request for member 'Second' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'

       time.Second = 0;

            ^

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:285:9: error: request for member 'Minute' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'

    time.Minute = rx_buffer->Min-((rx_buffer->Min/16)*6);

         ^

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:286:12: error: request for member 'Hour' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'

       time.Hour   = rx_buffer->Hour-((rx_buffer->Hour/16)*6);

            ^

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:287:12: error: request for member 'Day' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'

       time.Day    = rx_buffer->Day-((rx_buffer->Day/16)*6);

            ^

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:288:12: error: request for member 'Month' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'

       time.Month  = rx_buffer->Month-((rx_buffer->Month/16)*6);

            ^

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:289:12: error: request for member 'Year' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'

       time.Year   = 2000 + rx_buffer->Year-((rx_buffer->Year/16)*6) -1970;

            ^

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:290:37: error: 'makeTime' was not declared in this scope

    latestupdatedTime = makeTime(time); 

                                     ^

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static time_t DCF77::getTime()':

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:310:48: error: 'now' was not declared in this scope

   time_t currentTime =latestupdatedTime + (now() - processingTimestamp);

                                                ^

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static time_t DCF77::getUTCTime()':

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:325:42: error: 'SECS_PER_HOUR' was not declared in this scope

   int UTCTimeDifference = (CEST ? 2 : 1)*SECS_PER_HOUR;

                                          ^

C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:326:68: error: 'now' was not declared in this scope

   time_t currentTime =latestupdatedTime - UTCTimeDifference + (now() - processingTimestamp);

                                                                    ^

Bibliotheek Adafruit_NeoPixel op versie 1.1.8 in map: C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel  wordt gebruikt
Bibliotheek Arduino-DS3231-master in map: C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\Arduino-DS3231-master (legacy) wordt gebruikt
Bibliotheek Wire op versie 1.0 in map: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire  wordt gebruikt
Bibliotheek RTClib op versie 1.2.0 in map: C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\RTClib  wordt gebruikt
Bibliotheek DCF77 op versie 1.0.0 in map: C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\DCF77  wordt gebruikt
exit status 1
Fout bij het compileren voor board Arduino Nano


Heeft iemand een idee wat ik hiermee kan?

Berichten: 2782
Geregistreerd: 16 Okt 2013, 14:31
Woonplaats: s hertogenbosch

Re: Klok met DCF77 V1.6

Berichtdoor shooter » 05 Feb 2019, 00:49

ja in dcf77 staat ook weer een include en die moet je opzoeken onderaan staan de libs die gebruikt worden, dus nu haal je eerst even dcf77.cpp op bijvoorbeeld in notepad plus plus.
dan kun je meestal bovenaan zien dat daar timelib staat zoek en gij zult vinden
paul deelen
shooter@home.nl

Berichten: 4
Geregistreerd: 29 Jan 2019, 23:31

Re: Klok met DCF77 V1.6

Berichtdoor Bart T » 05 Feb 2019, 19:14

Beste Shooter,
Me blauw gezocht na je tip maar niets gevonden.
Als experiment in de schets van "Klok met DCF77" de tekst "#include time" aangepast naar "#include TimeLib", tijdens compileren nog wat hoofdletters aangepast en toen was het OK!!!
Daarna de juiste tijd er in gezet, en lopen.
Hier zit een trotse 65+er met z'n eerste Arduinoprojekt, zet je maar schrap.
Heel veel dank voor de hulp.

Berichten: 2782
Geregistreerd: 16 Okt 2013, 14:31
Woonplaats: s hertogenbosch

Re: Klok met DCF77 V1.6

Berichtdoor shooter » 06 Feb 2019, 16:29

Graag gedaan en ja die libs hebben allerlei namen.
paul deelen
shooter@home.nl

Berichten: 1
Geregistreerd: 16 Mei 2019, 11:09

Re: Klok met DCF77 V1.6

Berichtdoor Jan5412 » 16 Mei 2019, 11:17

Hallo Bart,

Fijn te zien dat de klok je inspiratie gaf.
De libraries geven vaak problemen omdat er veel dezelfde files zijn met toch een andere inhoud.
De DCF library gebruikt nog een aantal andere libraries.
Thijs heeft zijn library goed beschreven http://thijs.elenbaas.net/2012/07/insta ... o-library/ als je meer wil weten.
Ik zie dat je een Nano gebruikt, weet niet of er software matig verschil is met een Uno en Mini Pro die ik gebruik.
Heb je er ook een DFC module aan hangen, anders heb je de DCF library helemaal niet nodig.
Ik zie dat in de code de aanroep niet wordt uitgevoerd. ( // DCF77Check(); )
Er is alweer een nieuwere versie waar je software matig meer kunt instellen.
https://www.instructables.com/id/Rainbo ... ow-Effect/
Ik ben nu nog met een IR afstandsbediening bezig waarmee dat in te stellen is.

Met vriendelijke groet,
Jan

Terug naar C code

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast