NodeMCU mini D1 kan geen connectie maken met webpagina

Software vragen voor ESP chip familie
Berichten: 4
Geregistreerd: 25 Jun 2018, 23:34

NodeMCU mini D1 kan geen connectie maken met webpagina

Berichtdoor leo garst » 28 Nov 2018, 22:02

Hallo allemaal,
Ik ben al dagen bezig met een sketch die voor een groot gedeelte werkt.
Het is een alarmclock met sunrise licht.
als ik hem aanzet krijg ik keurig de mode die het moet doen druk ik op een button geeft hij keurig de internet tijd weer.
Maar om deze klok te bedienen moet je va een webpagina met je Ip adres een menu krijgen.
Ik krijg dus een ip zie Serial monitor data.
Wifi werkt anders kan ij de tijd niet ophalen.
Maar als ik mijn ip adres ingeef zegt hij : error no response from device.

Ik ben een rookie op programmeer gebied maar knutsel wel graag.
Mijn vraag is dus wat is er mis waar moet ik zoeken? is dat bij Esp8266webserver od zit dit in Json>
Ik heb alle originele ilibraries gebruikt
Ik heb al een externe voeding geprobeerd.
Ik zoek me gek ook op het web maar geen resultaat
Zie code onder
Help !

Code: Alles selecteren
// 2.168//github V019. Code cleanup and hardware prep.
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
ESP8266WebServer server(80);
const char* ssid = "EHCO.nl";
const char* pass =  "Draadloos1";
int lampState = 0;
int alarmSet = 0;
int alarmHour = 2;
int alarmMin = 0;
int timezone = +1; //make 11 for Daylight saving. +10 for sydney etc

unsigned int localPort = 2390;// local port to listen for UDP packets
IPAddress timeServerIP; // time.nist.gov NTP server address
const char* ntpServerName = "nl.pool.ntp.org";  // "time.nist.gov";
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP time stamp is in the first 48 bytes of the message
byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming and outgoing packets
WiFiUDP udp;

//Neopixel Setup
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
// Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
#define PIN            D3 //Pin D8 on the Wemos
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS      16 //8 if only useing one strip, 16 for 2
#define BRIGHTNESS 255
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
//
//Clock Setup
#include "TM1637.h"
//Pins for TM1637
#define CLK D7//8
#define DIO D6//was9
TM1637 tm1637(CLK, DIO);

int hh, mm;
int decPoint = 0;

//Alarms Setup
#include <TimeLib.h>
#include <TimeAlarms.h>

//Pins setup
int resetButton = D5;
int piezoPin = D8;
int buzzerOn = 0;

//Chase function, used in partyMode
static void chase(uint32_t c) {
        for (uint16_t i = 0; i < pixels.numPixels() + 4; i++) {
                pixels.setPixelColor(i, c); // Draw new pixel
                pixels.setPixelColor(i - 4, 0); // Erase pixel a few steps back
                pixels.show();
                delay(25);
        }
}
//Demo to test all the pixels are working. Will loop until the reset button is held down
void partyMode() {
  Serial.println("Party Mode Active");
        while (digitalRead(resetButton) == LOW) {
                //set clock
                //we're gunna party like it's;
                tm1637.point(POINT_OFF);
                tm1637.display(0, 1);
                tm1637.display(1, 9);
                tm1637.display(2, 9);
                tm1637.display(3, 9);
                chase(pixels.Color(255, 0, 0)); // Red
                chase(pixels.Color(0, 255, 0)); // Green
                chase(pixels.Color(0, 0, 255)); // Blue
        }
       
}
void lightOn() {
        for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
                pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255, 255, 255));
                //Serial.println(i);
                pixels.show();
        }
        lampState = 1;
        Serial.print("Lamp State: ");
        Serial.println(lampState);
}
void lightOff() {
        for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
                pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0));
                pixels.show();
        }
        lampState = 0;
        Serial.print("Lamp State: ");
        Serial.println(lampState);
}
void setPink() {
        Serial.println("System OK");
        for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
                pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255, 20, 20));
                pixels.show();
        }
}
void setRed() {
        Serial.println("Set to RED, 60 minutes");
        for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
                pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255, 0, 0));
                pixels.show();
        }
}
void setBlue() {
        for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
                pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 255)); // Moderately bright green color. //20
                pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
        }
}
void setGreen() {
        for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
                pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 255, 0)); // Moderately bright green color. //20
                pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
        }
}
void set1() {//10

        for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
                pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255, 5, 0));
                pixels.show();
        }
}
void set2() {//20
        pixels.setBrightness(100);
        for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
                pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255, 10, 0));
                pixels.show();
        }
}
void set3() {//30
        pixels.setBrightness(200);
        for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
                pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255, 128, 0));
                pixels.show();
        }
}
void set4() {//40
        pixels.setBrightness(BRIGHTNESS);
        Serial.println("Wake up");
        buzzerOn = 1;
        for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
                pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255, 255, 255));
                pixels.show();
        }
}
void setClockDisplay() {
        if (decPoint == 0) {
                tm1637.point(POINT_OFF);
                decPoint = 1;
        } else {
                tm1637.point(POINT_ON);
                decPoint = 0;
        }
        tm1637.display(0, hh / 10); // hour
        tm1637.display(1, hh % 10);
        tm1637.display(2, mm / 10); // minutes
        tm1637.display(3, mm % 10);
        delay(500);
}
void showIP(){
//  IPAddress ip = WiFi.localIP();
//  char buf[16];
//  buf
////sprintf(lcdBuffer, "%d.%d.%d.%d:%d", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3], udpPort);
//  Serial.println(WiFi.localIP());
//        tm1637.display(0, hh / 10); // hour
//        tm1637.display(1, hh % 10);
//        tm1637.display(2, mm / 10); // minutes
//        tm1637.display(3, mm % 10);
//        delay(500);
}
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address) {
        Serial.println("sending NTP packet...");
        // set all bytes in the buffer to 0
        memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
        // Initialize values needed to form NTP request
        // (see URL above for details on the packets)
        packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
        packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
        packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
        packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
        // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
        packetBuffer[12]  = 49;
        packetBuffer[13]  = 0x4E;
        packetBuffer[14]  = 49;
        packetBuffer[15]  = 52;

        // all NTP fields have been given values, now
        // you can send a packet requesting a timestamp:
        udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
        udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
        udp.endPacket();
}
void getTime() {
        //get a random server from the pool
        WiFi.hostByName(ntpServerName, timeServerIP);

        sendNTPpacket(timeServerIP); // send an NTP packet to a time server
        // wait to see if a reply is available
        delay(1000);

        int cb = udp.parsePacket();
        if (!cb) {
                Serial.println("no packet yet");
        }
        else {
                Serial.print("packet received, length=");
                Serial.println(cb);
                // We've received a packet, read the data from it
                udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read the packet into the buffer

                //the timestamp starts at byte 40 of the received packet and is four bytes,
                // or two words, long. First, esxtract the two words:

                unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
                unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
                // combine the four bytes (two words) into a long integer
                // this is NTP time (seconds since Jan 1 1900):
                unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
                Serial.print("Seconds since Jan 1 1900 = " );
                Serial.println(secsSince1900);

                // now convert NTP time into everyday time:
                Serial.print("Unix time = ");
                // Unix time starts on Jan 1 1970. In seconds, that's 2208988800:
                const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
                // subtract seventy years:
                unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;
                // print Unix time:
                Serial.println(epoch);
                //utc offset...
                //set this bit and ntp
                //setTime(8,29,0,1,1,11); // set time to Saturday 8:29:00am Jan 1 2011
                epoch = epoch + (3600 * timezone); //sets the UTC timezone offset

                int cHour = ((epoch  % 86400L) / 3600);
                int cMin = ((epoch  % 3600) / 60);
                int cSec = (epoch % 60);
                setTime(cHour, cMin, cSec, 1, 1, 11);
                //adjusttime

                // print the hour, minute and second:
                Serial.print("The UTC time is "); // UTC is the time at Greenwich Meridian (GMT)
                Serial.print((epoch  % 86400L) / 3600);// print the hour (86400 equals secs per day)
                Serial.print(':');
                if ( ((epoch % 3600) / 60) < 10 ) {
                        // In the first 10 minutes of each hour, we'll want a leading '0'
                        Serial.print('0');
                }
                Serial.print((epoch  % 3600) / 60);// print the minute (3600 equals secs per minute)
                Serial.print(':');
                if ( (epoch % 60) < 10 ) {
                        // In the first 10 seconds of each minute, we'll want a leading '0'
                        Serial.print('0');
                }
                Serial.println(epoch % 60); // print the second
        }

        delay(500);
}
void handleStatus() {

        String message;
        message += "{ \"lampOn\": ";
        message += lampState;
        message += ", ";
        message += "\"alarmSet\": ";
        message += alarmSet;
        message += ", ";
        message += "\"alarmHour\": ";
        message += alarmHour;
        message += ", ";
        message += "\"alarmMin\": ";
        message += alarmMin;
        message += " }";

        server.send(200, "text/plain", message );
}
void handleLamp() {
        //im the client.

        StaticJsonBuffer <200> jsonBuffer;    //<200> jsonBuffer;
        JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(server.arg("plain"));
        root.printTo(Serial);
        int lampStatus = root["lampOn"];
        if (lampStatus == 0) {
                lightOff();
        } else {
                lightOn();
        }
        String message;
        message += "{ \"success\": ";
        message += "1 }";
        server.send(200, "text/plain", message );
}
void handleSet() {
        StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;
        JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(server.arg("plain"));
        root.printTo(Serial);
        //int lampStatus = root["lampOn"];
        alarmHour = root["alarmHour"];
        alarmMin = root["alarmMin"];
        setAlarm();
        String message;
        message += "{ \"success\": ";
        message += "1 }";
        server.send(200, "text/plain", message );
}
void Repeats() {
        Serial.println("15 second timer");
}
void setAlarm() {

        //Set the alarms
        Serial.println("Alarms set");//message +=alarmHour;


        //final time alarm
        Alarm.alarmOnce(alarmHour - 2, alarmMin, 0, set2);
        Alarm.alarmOnce(alarmHour - 1, alarmMin, 0, set3);
        Alarm.alarmOnce(alarmHour, alarmMin, 0, set4);
        Serial.print ("Alarm Set for: ");
        Serial.print(alarmHour);
        Serial.print(":");
        Serial.println(alarmMin);
        alarmSet = 1;
}
void setup() {

        //?6
        pixels.setBrightness(BRIGHTNESS);
        pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
        pinMode(piezoPin, OUTPUT);
        tm1637.init();
        tm1637.set(5);//BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7;
        Serial.begin(115200);
        Serial.println();
        Serial.println();

        // We start by connecting to a WiFi network
        Serial.print("Connecting to ");
        Serial.println(ssid);
        WiFi.begin(ssid, pass);

        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                delay(500);
                Serial.print(".");
        }
        Serial.println("");

        Serial.println("WiFi connected");
        Serial.println("IP address: ");
        Serial.println(WiFi.localIP());

        Serial.println("Starting UDP");
        udp.begin(localPort);
        Serial.print("Local port: ");
        Serial.println(udp.localPort());

        pinMode(resetButton, INPUT);

        //server
        server.on("/status", handleStatus);
        server.on("/lamp", handleLamp);
        server.on("/set", handleSet);
        server.begin(); //Start the server
        //gettime

        lightOff();
        getTime();

        //party mode. enter test circuit. Once you have started, press the rest button to revert to noprmal mode
        partyMode();

}
void digitalClockDisplay() {
        // digital clock display of the time
        Serial.print(hour());
        printDigits(minute());
        printDigits(second());
        Serial.println();
}
void printDigits(int digits) {
        Serial.print(":");
        if (digits < 10)
                Serial.print('0');
        Serial.print(digits);
}
void loop() {

        hh = hour(), DEC;
        mm = minute(), DEC;
          if (buzzerOn == 1) {
            digitalWrite(piezoPin, HIGH);
            delay(100);
            digitalWrite(piezoPin, LOW);
            //flash lights? This is where you add flash code or call a function to do so
          } else{
            digitalWrite(piezoPin, LOW);
          }
          //Display Clock
          setClockDisplay();
          //Alarm.delay(1);
          if (digitalRead(resetButton) == HIGH) {
            setBlue();
            digitalWrite(piezoPin, HIGH);
            delay(500);
            buzzerOn = 0;
            lightOff();
          }
        //getTime();//ntp server
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        Alarm.delay(1);
        server.handleClient();
        //comment uncomment if you need the clock displayed on the serial monitor
        //digitalClockDisplay();
        delay(100);

}

Advertisement

Gebruikers-avatar
Berichten: 2013
Geregistreerd: 06 Aug 2016, 01:03

Re: NodeMCU mini D1 kan geen connectie maken met webpagina

Berichtdoor Koepel » 28 Nov 2018, 22:40

Het is nodig om zelf de server actief te houden, en zelf de html code te geven.
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266wifi/server-examples.html.

Berichten: 4
Geregistreerd: 25 Jun 2018, 23:34

Re: NodeMCU mini D1 kan geen connectie maken met webpagina

Berichtdoor leo garst » 30 Nov 2018, 00:01

Bedankt voor je reactie Koepel,

Ik ben toch bang dat dit boven mijn pet gaat :-(
Deze sketch zou volgens d emaker moeten werken maar ik kan hem niet connecten
Het onderstaande krijg ik de serial:

Connecting to EHCO.nl
..
WiFi connected
IP address:
192.168.178.67
Starting UDP
Local port: 2390
Lamp State: 0
sending NTP packet...
packet received, length=48
Seconds since Jan 1 1900 = 3752433543
Unix time = 1543444743
The UTC time is 23:39:03
Party Mode Active
New client
method: GET url: /status search:
headerName: Host
headerValue: 192.168.178.67
headerName: Connection
headerValue: keep-alive
headerName: Accept
headerValue: application/json, text/javascript, */*; q=0.01
headerName: Origin
headerValue: null
headerName: User-Agent
headerValue: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
headerName: Accept-Encoding
headerValue: gzip, deflate
headerName: Accept-Language
headerValue: nl-NL,nl;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,de;q=0.6,da;q=0.5
args:
Request: /status
Arguments:

Misschien is hier een fout in af te lezen?

Terug naar ESP Software

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast