Oude ESP8266 stuk, nieuwe ESP8266 niet werkend te krijgen

Software vragen voor ESP chip familie
Berichten: 3
Geregistreerd: 12 Jul 2018, 18:35

Oude ESP8266 stuk, nieuwe ESP8266 niet werkend te krijgen

Berichtdoor Frans1980 » 19 Sep 2019, 22:51

De ESP8266 gebruikte ik om de opbrengst van zonnepanelen naar PV-Output te sturen. Mijn ESP8266 is stuk gegaan en kon ik niet meer programmeren. Gelukkig had ik nog een andere liggen, maar die krijg ik niet werkend. Zou dit te maken kunnen hebben met de zomerTijdKey, dat deze veranderd is? De code heb ik ook maar via via, en ik weet niet welke afhankelijkheden er veranderd kunnen zijn. Hoe kom ik erachter of die key nog correct is?


De seriële poort geeft deze logging:

Code: Alles selecteren
15:24:51.774 -> Connecting to ?????
15:24:52.253 -> ..
15:24:52.765 -> WiFi connected
15:24:52.765 -> IP address:
15:24:52.765 -> 192.168.2.110
15:24:52.765 -> Starting UDP
15:24:52.765 -> Local port: 123
15:24:52.799 -> nl.pool.ntp.org
15:24:52.799 -> 95.46.198.21
15:24:52.799 -> sending NTP packet...
15:24:52.799 -> Show the timeServerIP
15:24:52.799 -> 95.46.198.21
15:24:57.784 -> packet received, length=48
15:24:57.784 -> Seconds since Jan 1 1900 = 3777888308
15:24:57.784 -> Unix time = 1568903108
15:24:58.263 -> connection failed_zomertijd
15:24:58.263 -> maps.googleapis.com
15:24:58.263 -> 443
Code: Alles selecteren
/*
 *  versie 11 dd 30 april 2017
 *  tijdsyncronisatie nu afhankelijk van dag verandering
 * 
 * 
 *  zomertijd aangepast
 *  programma meet de SO pulsen van een kwh meter die de levering van zonnepanelen meet
 *  programma stuurt data via HTTP GET requests naar PVoutput.org service.
 *  elke 5 minuten wordt de maximale power in die 5 minuten en de totale opbrangst van de dag tot op dat moment verstuurd
 *  programma draait op een esp8266 v1.5.0
 *  via NTP server nl.pool.ntp.org wordt om 00:00:30 uur de tijd opgehaald
 *  in het programma worden geen Strings gebruikt
 *  veel dank aan Nico Verduin voor de ingewikkelde zaken mbt pointers en array's
 * 
 */

#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <WiFiClientSecure.h>

 
const int UPDATE_FREQ   =1000;         // elke sec de tijd  updaten
const int GMT_CORRECTIE = 3600;         // pas de tijd aan aan NL. = + 1 uur
 
unsigned int localPort = 123;   // local port to listen for UDP packets.....was 265, now 123
//
// internet specifieke zaken
//
const char* ssid        = "?????";
const char* password    = "?????";
const char* host        = "pvoutput.org";
const char* SystemId    = "?????";
const char* APIKey      = "?????";

const char* hostZomertijd = "maps.googleapis.com";
const int httpsPort = 443; // localpoort voor secure verbindingen
const char* zomerTijdKey= "AIzaSyCtC0BKgufYKsLMvouXrtr66M2rY_e92X4";
//
// NTP stuff
//
IPAddress       timeServerIP;
const char*     ntpServerName = "nl.pool.ntp.org";
const int       NTP_PACKET_SIZE = 48;                   // NTP time stamp is in the first 48 bytes of the message
byte            packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE+1];        //buffer to hold incoming and outgoing packets
 
WiFiUDP udp;                                            // udp object
//
// klok stuff
//
uint32_t    epoch;                      // seconden teller in UNIX tijd
struct tm   *lt;                        // struct om UNIX tijd op te breken in losse onderdelen
struct tm   myTime;
time_t      t;                          // Unix tijd in seconden
char *      c_time_string;              // pointer naar geformatteerde char array van datum en tijd
uint32_t    timer = 0;                  // onze klok timer
uint8_t     dag;                        // dagnummer
uint8_t     vorigedag;                  // dagnummer
uint8_t     maand;                      // maandnummer
uint16_t    jaar;                       // jaartal
uint8_t     uur;                        // uren
uint8_t     minuut;                     // minuten
uint8_t     seconde;                    // seconden
uint8_t     dagvdw;                     // dag van de week zondag is 0

//
//zomertijd gedoe
//
char charArray[200];
boolean zomerTijd = false;
uint8_t zt = 0;

//
// programma constanten
//

//const uint32_t SEND_TIME        = 60000;             // tijd tussen verzenden data TIJDELIJK op 30 seconden normaal 5 minuten
const uint32_t SEND_TIME        = 300000;             // tijd tussen verzenden data TIJDELIJK op 30 seconden normaal 5 minuten
const uint32_t NO_POWER_TIME    = 1000 * 60 * 10;     // tijdsduur geen pulsen meer ontvangen (normaliter 10 minuten)
 
//
// Stroom en puls variabelen
//
uint32_t    pulseCount = 0;                         // Number of pulses, used to measure energy.
uint32_t    pulseTime;                              // moment waarop de pulse wordt verwerkt
uint32_t    lastTime;                               // vorige moment waarop de puls is verwerkt
volatile    boolean pulse = false;                  // indicator dat er een puls is geweest
volatile    boolean maximum = true;                 // indicator om maximale power binnen sentTime te berekenen

//power and energy
double      power;                                  // vermogen dat is geleverd sinds de vorige pulse
double      maxpower;                               // maximale vermogen binnen sentTime
double      opbrengst;                              // totale opbrengst van een dag
uint32_t    ppwh    = 1;                            // 1000 pulses/kwh = 1 pulse per wh
uint32_t    sent    = 0;                            // tijd tussen verzenden data
//
//
// timers
//
uint32_t    RTCTimer;           // onze softwarematige RTC
uint32_t    noPowerTimer;       // timer die vaststeld hoelang er geen power is
uint32_t    sendTimer;          // timer die bepaalt wanneer er verzonden wordt

int pin = 2;                    //was pin2, maar gaf proberen. Hierdoor aangepast naar GPIO4 (D2)
int teller = 0;                 // wordt gebruikt om de eerste puls na een reset niet te gebruiken voor power berekening omdat de tijd niet goed wordt gemeten


uint32_t startTime;             // begintijd van een pulse
uint32_t eindTime;              // eindtijd van een pulse
const uint32_t PULSE_TIME = 30; // minimale lengte van een pulse... test van 60 naar 30ms
 
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial.println();
    Serial.println();
    //
    // connectie met lokaal wifi netwerk
    //
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
    WiFi.mode(WIFI_STA); // to turn off AP, only STAtion
 
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.println("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    //
    // ophalen NTP tijd voor de eerste keer
    //
    if (waitForNTPTime()) {
        Serial.println("No time received after 10 retries");
    }
    getStime(); // kijken of het zomertijd is bij opstarten

   // Serial.println("response van char * getStime()");
   // Serial.println(getStime());
    if (zomerTijd == true) zt = 1;
    timer = millis();                           // start onze seconden teller
    noPowerTimer    = millis();                 // start de no power timer
    sendTimer       = noPowerTimer;             // start de zend timer
 
//pulseTime = 0 ;
   
}
/**
 * @name loop
 * Wordt eindeloos aangeroepen
 */
void loop() {

if (digitalRead(2) == LOW)
{
startTime=millis();
while (digitalRead(2) == LOW) {}
  if (millis()-startTime > PULSE_TIME)
  {
   pulse = true;
     }
  else
  {
  //  Serial.println("korter dan pulsetijd"); // toont ook de pulsen die korter zijn
  }

}
    uint32_t ditMoment = millis();             // nu
    //
    // een keer per dag even de tijd synchroniseren met de NTP server
    //
  /* if (uur == 0 && minuut == 0 && seconde == 30) {
        zt = 0;
        if (waitForNTPTime()) {
            Serial.println("No time received after 10 retries");
        }
        if (zomerTijd == true) {
          zt = 1;
        }
    }

*/
if (dag != vorigedag && uur == 4) {
        zt = 0;
        if (waitForNTPTime()) {
            Serial.println("No time received after 10 retries");
        }
        getStime(); // kijken of het zomertijd       
        if (zomerTijd == true) {
          zt = 1;
        }
        vorigedag = dag;
    }
   
    //
    // kijk of de klok bijgewerkt moet worden
    //
    if ((ditMoment - timer) > UPDATE_FREQ) {
        //
        // een seconde verlopen
        //
        epoch += 1;                                 // verhoog de seconden
        t = (time_t)epoch;                          // maak een time_t element van
        c_time_string = ctime(&t);                  // maak er een string van
        lt = localtime(&t);                         // zet onze unix tijd in een char array
        //
        // bewaar onze parameters omdat we ze anders kwijt zijn vanwege heap
        // tevens correctie van maand: Die lopen van 0-11
        // en jaar omdat de standaard telling vanaf 1900 loopt.
        //
        dag     = lt->tm_mday;
        maand   = lt->tm_mon + 1;                    // maanden lopen van 0-11
        jaar    = lt->tm_year + 1900;                // startpunt van tellen was 1900
        uur     = lt->tm_hour + zt;
        if (uur == 25) uur = 1;
        minuut  = lt->tm_min;
        seconde = lt->tm_sec;
        dagvdw  = lt->tm_wday;
        timer = ditMoment;                          // start onze timer opnieuw
    }
    //
    // check of er een puls is binnengekomen
    //
   
    if (pulse) {
       pulse       = false;                    // deze puls is verwerkt
       
       
       
        pulseCount++;                           // verhoog aantal pulsen voor totale opbrengst verwerking
        lastTime    = pulseTime;                // bewaar vorige puls moment
        pulseTime   = ditMoment;                // zet de huidige tijd vast
        //
        // Calculate power
        //


Serial.println(teller);
    if (teller == 1) // de eerste  pulsen na een reset wordt niet meegenomen voor de berekening van de power
                    // omdat de tijd tussen de pulsen niet goed wordt gemeten
    {
    power  = (3600000.0 / double((pulseTime - lastTime))) / (double)ppwh;
   
      if (maximum)  maxpower = power;
     
            //
Serial.print("nieuw ");
Serial.println(power);
 
       
          if (maxpower > power ) power = maxpower;
           maxpower = power;
         maximum = false;
    }
    teller = 1;

      Serial.print("max ");
Serial.println(maxpower);
   
        //Find Wh elapsed
        //
        opbrengst   = (1.0 * (double)pulseCount / (double)(ppwh));
        //
        // er komt nog steeds stroom binnen dus reset de nopower timer
        //
        noPowerTimer = ditMoment;
   
    }
 
    //
    // kijk of we de limiet van geen stroom nog niet zijn overschreden
    //
    if (ditMoment - noPowerTimer < NO_POWER_TIME) {
        //
        // er is op zijn minst binnen de afgelopen 10 minuten NOG stroom geleverd
        //
        if ((ditMoment - sendTimer) > SEND_TIME) {

     

         
            //
            // We now create a URI for the request
            //
            char url [200];                 // char array om url op te bouwen
            char opbrengstStr[10];          // om een float in char array om te zetten
            char powerStr[10];              // om een float in char array om te zetten
 
            dtostrf(opbrengst, 7, 2, opbrengstStr);                 // zet de float om in een 7.2 cijfer
            strcpy(opbrengstStr, trimLeadingSpaces(opbrengstStr));  // en haal de voorloop spaties weg
 
            dtostrf(maxpower, 7, 2, powerStr);
            strcpy(powerStr, trimLeadingSpaces(powerStr));
            //
            // bouw de url op
            //
            sprintf(url, "/service/r2/addstatus.jsp?key=%s&sid=%s&d=%4d%02d%02d&t=%02d:%02d&v1=%s&v2=%s",
                                                        APIKey,
                                                        SystemId,
                                                        jaar,
                                                        maand,
                                                        dag,
                                                        uur,
                                                        minuut,
                                                        opbrengstStr,
                                                        powerStr);
       Serial.println(url);
            //
            // De data verzenden naar onze host
            //
//
//          //Serial.print("connecting to ");
//          //Serial.println(host);
//          // Use WiFiClient class to create TCP connections
         WiFiClient client;
         const int httpPort = 80;
          if (!client.connect(host, httpPort)) {
              Serial.println("connection failed");
              return;
         }
 
            // This will send the request to the server
             client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + //TIJDELIJK UITGEZET
             "Host: " + host + "\r\n" +
             "Connection: close\r\n\r\n");
             unsigned long timeout = millis();
             while (client.available() == 0) {
             if (millis() - timeout > 5000) {
             //Serial.println(">>> Client Timeout !");
             client.stop();
             return;
             }
             }
             // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
             while(client.available()) {
             String line = client.readStringUntil('\r');
             //Serial.print(line);
             }
            //Serial.println();
            //Serial.println("closing connection");
            //
            // reset de send timer
            //
         
            sendTimer = ditMoment;
            maximum = true;
            //
            // als er binnen 3 minuten geen pulsen zijn binnengekomen
            // dan zetten we het vermogen op 0
            //
            if ((ditMoment - pulseTime) > 180000) {
                power = 0.0; // als er 3 minuten geen pulsen zijn gekomen is power 0
                maxpower = 0;  // ook maxpower moet dan naar 0 want die wordt verzonden
            }


        }
    } else {
       
        if (uur == 22) {
            //
            // na 22:00 worden de totalen op 0 gezet
            //
            pulseCount  = 0;
            opbrengst   = 0.0;
            power       = 0.0;
        }
       
    }
 
} // einde loop


 
/*
// zomertijdfunctie
*/
boolean getStime()    // functie om zomertijd op te halen van website

  char charArray[200];                        // ff ruim genomen
  charArray[0] = '\0';   
  uint8_t charArrayIndex = 0;
  WiFiClientSecure client;
  if (!client.connect(hostZomertijd, httpsPort)) {
    Serial.println("connection failed_zomertijd");
    Serial.println(hostZomertijd);
    Serial.println(httpsPort);
    // return;
  }
  String url = "/maps/api/timezone/json?location=51.643567,%205.946934&timestamp=";
  url += t;
  url += "&key=";
  url += zomerTijdKey;
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + hostZomertijd + "\r\n" +
               "Connection: close\r\n\r\n");
   while(client.available() == 0) {
         yield();
   }
   while(client.available()) {
        charArray[charArrayIndex] = client.read();           // lees teken in de tabel
            if (charArray[charArrayIndex] == '\n' ){            // blijven lezen tot er een return komt
            charArray[charArrayIndex] = '\0';               // en sluit te tekst af met een '\0'. De return halen we gelijk weg
            //
            // kijk of dit de zomertijd regel is
            //
            char *startPositie;
            Serial.println(charArray);
            startPositie = strstr(charArray, "\"dstOffset\" : 3600,");
            //
            // is dit is onze regel?
            //
              if (startPositie != NULL){
              //
              // yep dus skip 3 posities en we hebben het startpunt
              //
              zomerTijd = true;
              client.stop();
              return zomerTijd;
              }
              else {
              Serial.println(" niet de gewenste regel dus zet hem maar weer op 0 in else");
              //
              charArray[0] = '\0';   
              charArrayIndex = 0;
              }
            }
            else {
            charArrayIndex++;
            }
    }
    Serial.println("als je hier terecht komt heb je niet hetgene ontvangen wat je wilde");
    zomerTijd = false;
    client.stop();
    return zomerTijd;
}


/**
 * @name trimLeadingSpaces
 * @param charString pointer to string containing chars
 * @return new pointer to first non space
 */
char * trimLeadingSpaces(char * charString) {
 
    char *ptr = charString;
 
    for (uint16_t i = 0; i < strlen(charString); i++) {
        //
        // kijk of het een spatie is
        if (*ptr == 0x20 ) {
            ptr++;
        } else {
            //
            // we zijn er dus klaar
            //
            break;
        }
    }
    return ptr;
}
/**
 * @name sentNTPpacket
 * @param address IP Address of server
 * Sends a request to the NTP server
 */
// send an NTP request to the time server at the given address
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address) {
    Serial.println("sending NTP packet...");
    // set all bytes in the buffer to 0
    memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
    // Initialize values needed to form NTP request
    // (see URL above for details on the packets)
    packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI, Version, Mode
    packetBuffer[1] = 0;     // Stratum, or type of clock
    packetBuffer[2] = 6;     // Polling Interval
    packetBuffer[3] = 0xEC;  // Peer Clock Precision
    // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
    packetBuffer[12] = 49;
    packetBuffer[13] = 0x4E;
    packetBuffer[14] = 49;
    packetBuffer[15] = 52;
 
    // all NTP fields have been given values, now
    // you can send a packet requesting a timestamp:
    udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
    udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
    udp.endPacket();
    return 0;
}
/**
 * @ name  wait for a time back from the NPT server
 * @return 1= OK 0=Error (after 10 times)
 */
uint8_t waitForNTPTime() {
    uint8_t returnCode = 1;                 // de return code of dit wel/niet succesvol was
 
    Serial.println("Starting UDP");
    udp.begin(localPort);
    Serial.print("Local port: ");
    Serial.println(udp.localPort());
    //get a random server from the pool
    WiFi.hostByName(ntpServerName, timeServerIP);
    Serial.println(ntpServerName); //test print de ntpServerName
    Serial.println (timeServerIP); //test print het IP-adres
 
    for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) {
 
        sendNTPpacket(timeServerIP);        // send an NTP packet to a time server
                                            // wait to see if a reply is available
        Serial.println ("Show the timeServerIP"); //test print het IP-adres
        Serial.println (timeServerIP); //test print het IP-adres
        delay(5000);
       
 
        int cb = udp.parsePacket();
        if (!cb) {
            Serial.println("no packet yet");
        } else {
            Serial.print("packet received, length=");
            Serial.println(cb);
            // We've received a packet, read the data from it
            udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read the packet into the buffer
 
            //the timestamp starts at byte 40 of the received packet and is four bytes,
            // or two words, long. First, esxtract the two words:
 
            unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
            unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
            // combine the four bytes (two words) into a long integer
            // this is NTP time (seconds since Jan 1 1900):
            unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
            Serial.print("Seconds since Jan 1 1900 = ");
            Serial.println(secsSince1900);
 
            // now convert NTP time into everyday time:
            Serial.print("Unix time = ");
            // Unix time starts on Jan 1 1970. In seconds, that's 2208988800:
            const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
            // subtract seventy years:
            epoch = secsSince1900 - seventyYears;
            //
            // GMT correctie
            //
            epoch = epoch + GMT_CORRECTIE;
 
            // print Unix time:
            Serial.println(epoch);
            //
            // breek onze tijd op in de verschillende componenten
            //
            t = (time_t) epoch;
            returnCode = 0;
            break;
        }
    }
    return returnCode;
}


De code heb ik op twee verschillende WiFi netwerken geprobeerd omdat ik eerder al eens problemen had met routers van Ziggo. Op beide netwerken krijg ik dezelfde fout "connection failed_zomertijd". Hoe kom ik erachter wat het probleem is?

Advertisement

Gebruikers-avatar
Berichten: 2450
Geregistreerd: 06 Aug 2016, 01:03

Re: Oude ESP8266 stuk, nieuwe ESP8266 niet werkend te krijge

Berichtdoor Koepel » 20 Sep 2019, 08:29

Die foutmelding krijg je als hostZomertijd (maps.googleapis.com) verkeerd gaat. Bestaat dat nog ?

Berichten: 3
Geregistreerd: 12 Jul 2018, 18:35

Re: Oude ESP8266 stuk, nieuwe ESP8266 niet werkend te krijge

Berichtdoor Frans1980 » 13 Okt 2019, 15:10

Een poging om zelf iets aan te maken bij maps.googleapis.com is niet gelukt. Hoe kan ik controleren dat deze API key inderdaad nog werkt. De API key is namelijk van iemand anders denk ik.

Terug naar ESP Software

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast